"مرز پر گوهر"

"این قصه رو کدوم نامرد به قرعه ما نوشت"